Klasa 7a – PIERWIASTKI – pytania

Welcome to your Klasa 7a - PIERWIASTKI - pytania

Oblicz:
\[\sqrt9\] =  

Oblicz:
\[\sqrt{16}\] =  
Oblicz:
\[\sqrt{25}\] =  
OBLICZ i wybierz PRAWIDŁOWY wynik:
\[\sqrt\frac{4}{9}\] =

OBLICZ i wybierz PRAWIDŁOWY wynik:
\[\sqrt{2\frac{1}{4}}\] =

OBLICZ i wybierz PRAWIDŁOWE  W Y N I K I:
\[\sqrt{1\frac{7}{9}}\] =
OBLICZ i wybierz PRAWIDŁOWE  W Y N I K I:
\[\frac{\sqrt8}{\sqrt2}\] =

OBLICZ i wybierz PRAWIDŁOWE  W Y N I K I:
\[\sqrt2 * \sqrt3 * \sqrt6\] =